Kontakt

World café

Gruppe ungdommer arbeider sammen

Gruppediskusjon

Arbeidsmetoden er gruppebasert, og oppøver elevenes kreativitet og evne til samarbeid gjennom aktivitet. I tillegg lærer elevene å innhente andre elevers ideer og tanker, og implementere dette i sitt eget arbeid.

Del 1

 • Klassen inndeles i grupper på 4-6 personer.
 • Tema kan hentes fra aviser, TV eller artikler. Dette knyttes opp i mot et fremtidsperspektiv. Ut fra dette formulerer lærer et fokusspørsmål eller påstand, som elevene kan assosiere med. Settes inn i et framtidsperspektiv.
 • Elevene sitter rundt kafebord med papirduker/flip over ark. Fargetusjer deles ut.
 • Kjøreregler presenteres når elevene sitter ved kafebordene. Eks, alles innspill er like viktige, tidsbruk på de ulike aktivitetene.
 • Elevene skal assosiere, lytte og diskutere i gruppa. Det som kommer ut av diskusjonen skal skrives ned på duken ved hjelp av skrift, tegninger og symboler.

Del 2

 • En av elevene i gruppa blir sittende ved bordet, «hjemme»
 • De andre i gruppa reiser «ut i verden», dvs. de går til forskjellige «land» gruppebord for å innhente andre gruppers bidrag.
 • Den som blir «hjemme» forteller om gruppas ideer til de gjestene. Gjestene assosierer inn sine ideer inspirert fra sitt «land», samt egne tillegg. NB: tegnes ned på duken/arket.
 • Så vender elevene som har vært «ute i verden» hjem igjen. Nå med ny inspirasjon og tilleggsideer. Det tegnes, skrives og noteres på duken.

Del 3

 • Nå skal gruppa plukke ut fire kjerneord/momenter som er gruppas arbeidsresultat.
 • Læreren (prosessleder) oppsummerer momentene fra gruppene på tavla.
 • Læreren samler «framtidsfortellingen» i en bekreftende form eller fortelling som om framtida allerede er her.
 • Den enkelte gruppen, kan f.eks ha felles framlegg for klassen og levere individuell besvarelse/dokumentasjon som en collage, bildeserie, veggavis e.l i tillegg til lærerens oppsummering.

Gjennomføring +-

Prosessleder styrer tida.

25 min: 

 • Grupper på 4-6 personer rundt ”cafè-bord. (Gjerne med drikke/kaffe)
 • Matriell: Flip-over ark (”kafe-servietten”) + fargetusjer.
 • Fokusspørsmål (som alle kan assosiere med) settes inn i et framtidsperspektiv (”slik er det blitt”). Dette utfra tema som kurset har.

20 min:

Kjøreregler som presenteres når gruppene er ved ”cafè-bordene”:

 • ALLE innspill er LIKE viktige.
 • Assosiere, lytte, diskutere
 • Skriv, tegn (symboler) ned på felles ark 

15 min x 2:

 • En blir sittende igjen i gruppa (”blir hjemme”) mens de andre ”reiser ut i verden” – hver til forskjellige land (gruppene).
 • Den som er hjemme (verten) begynner å fortelle om gruppas idèer. ”Gjestene” assosierer inn sine idèer ”inspirert fra sitt land” samt egne tillegg.
 • NB! Skrives/tegnes ned på flip-arket)

20 min:

 • Så ”hjem igjen” med ny inspirasjon og tilleggsidèer.
 • Noteres/skrives/tegnes på flip-arket.

10 min:

Plukk ut 4 kjerneord eller momenter for gruppas arbeidsresultat.

30 min:

 • Prosessleder oppsummerer momentene på ”tavle"
 • Prosessleder ”samler” framtids-storyen i en BEKREFTENDE form/fortelling (som om framtida allerede er her).
 • NB! (en mental selvoppdragende øvelse – du ER i framtiden) Ikke: ”Vi MÅ ha ….. ” -men: ” Vi HAR……”
 • Oppfordring: ”Prøv å registrere din følelse/reaksjon på disse forskjellene”.

Kompetansemål +-

Arbeidsmetoden kan brukes i alle fag. Den kan tilpasses alle trinn og i grunnutdanninga. Aktuelle kompetansemål er avhengig av valg av tema.

Rammefaktorer +-

 • Stort nok rom til å fordele gruppene ved kafebord.
 • Papirduk, tusjer, tavle. Eventuelt utstyr til sluttprodukt.
 • Læreren som prosessleder

Vurdering +-

Læreren må vurdere etter de oppsatte vurderingskriterier. Læreren kan eksempelvis vurdere måloppnåelse inn mot læringsmål, kreativitet, sluttproduktet og samarbeidsevne. Det vil si både det skriftlige produktet og den muntlige aktiviteten i prosessen kan vurderes. Dette er avhengig av hvilke fag som er involvert i tema for oppgaven.

Refleksjon +-

Lærer stiller åpne spørsmål til elevene, slik at de kan reflektere over hva de har lært. Gjennomføres i gruppa. Dette kan gjøres muntlig, men kanskje bedre å gjøre dette skriftlig som en oppsummerende og avsluttende del av oppgaven.