Kontakt

Vårt lokalsamfunn

En oppdagelsesferd på samspill mellom mennesker, næringsliv og offentlige tjenester i et lokalmiljø. Programmet tar elevene med på en oppdagelsesferd i lokalsamfunnet hvor de bevisstgjøres på lokalt næringsliv- og arbeidsliv sin betydning for innbyggernes velferd og trivsel. Det fokuserer også på betydningen av enkeltindividets ansvar og muligheter til å bidra til at lokalsamfunnet blir et godt sted for alle.

Vårt Lokalsamfunn er basert på at de fem arbeidsøktene gjennomføres med en bedriftsrepresentant som veileder for elevene i klasserommet. Trinnets lærer skal være tilstede for å bistå bedriftsrepresentanten i gjennomføringen. Skolen bør legge Vårt Lokalsamfunn inn i en temaperiode som gir elevene rom for å utforske sitt eget lokalmiljø parallelt med gjennomføringen av Vårt Lokalsamfunn.

Gjennomføring +-

1. økt ca. 60 min

Elevene lever seg inn i hva et lokalmiljø er. De reflekterer rundt hva som finnes av folk, jobber og fritidsaktiviteter i et tenkt nærområde. Ved hjelp av en plakat som følger med programmet jobber elevene kreativt med å fylle nærområdet illustrert på plakaten med liv. De kartlegger hva de finner av folk, butikker og andre arbeidsplasser/institusjoner på plakaten og sammenligner det med hva de finner i eget lokalmiljø.

2. økt ca. 60 min:

Elevene utfordres på hva de kan bruke et tomt lokale til. Bruken av lokalet skal komme hele lokalsamfunnet til nytte. Elevene jobber i grupper med å komme fram til gode ideer på hva lokalet kan brukes til. Forslagene fra hver gruppe presenteres for klassen og det stemmes over hvilket forslag elevene mener er det beste for hele lokalsamfunnet.

3. økt ca. 60 min

I grupper på 4-5 elever skal elevene bygge opp sitt eget lokalsamfunn. De må gjøre prioriteringer ut fra hva de mener er viktigst å ha med for at det skal bli et godt lokalsamfunn å leve i. Eleven fyller det lille samfunnet sitt med liv og presenterer det for klassen. Etter et alle gruppene har presentert sine forslag reflekterer de over hva som er styrker/ svakheter ved eget lokalmiljø.

4. økt ca. 60 min

Elevene får innsikt i ulike yrkesgrupper og bevisstgjøres på forskjellen på offentlig og privat sektor. Gjennom en øvelse hvor alle blir tildelt hver sitt yrke for de forståelse for hva inntekt er og nødvendigheten av at alle betaler skatt. Etter at alle har betalt skatt skal elevene regne seg fram til og prioritere hva de vil bruke skattepenger til for at det skal være trygt og godt å bo.

5. økt.ca. 60 min

Elevene skal få forståelse for hvordan penger sirkulerer i et samfunn. Gjennom et rollespill synligjøres forholdet mellom lønn og forbruk. Økten avsluttes med en oppsummering på hva de har lært gjennom hele programmet.

Vårt lokalsamfunn er fleksibelt i forhold til om man vil gjennomføre det med en og en økt over flere dager eller om man vil slå sammen flere økter å gjennomføre det over færre dager. Hvor lang tid man bruker på hver økt vil variere noe avhengig av hvor stor elevgruppen er.

Vårt Lokalsamfunn kan du også lese mer om på Ungt Entreprenørskap sine sider.

Rammefaktorer +-

  • Veiledning for lærer/bedriftsrepresentant
  • Elevbok
  • Illustrasjonsplakater til de ulike øktene
  • Div. andre effekter til hver økt som aktiviserer elevene og setter fantasien i gang.
  • Hele opplegget er basert på elevaktivitet, diskusjon og refleksjon