Kontakt

Prosjektarbeid om forurensing

Prosjektarbeid knyttet til temaet forurensning gir økt forståelse og innsikt i temaet på tvers av flere fag.

Læringsmålene kan knyttes direkte til kompetansemålene i læreplanen. Arbeid med forurensning som tema kan belyses i forhold til aktualiteter i lokalsamfunnet eller opp mot hendelser i et mer globalt perspektiv.

Mange fag kan innlemmes i opplegget, og tidsbruken bestemmes av hvor omfattende lærer og elevene ønsker at prosjektarbeidet skal være. Dette avhenger av innsats, kvalitet og om arbeidet er av praktisk eller teoretisk art. Læreren bør lage avtaler med elevene om når det gis veiledning, og tid til øving.

Gjennomføring +-

Undervisningsopplegget starter med en samtale med klassen om hva forurensning er. Læreren skal få elevene til å reflektere over temaet ut i fra å stille spørsmål om hvilke utfordringer enkeltmennesket og samfunnet står ovenfor når det gjelder forurensning. Refleksjonsfasen vil danne utgangspunkt for en idèmyldring angående problemstillinger for prosjektarbeidet.

Læreren må hjelpe elevene til å begrense problemstillingen, slik at den ikke blir for vid. Eksempler på problemstillinger kan være:

  • Hvorfor fører bilkjøring til forurensing?
  • Hvordan kan varer transporteres slik at forurensning reduseres?
  • Hvilke forurensningskilder finner vi i lokalmiljøet/i Norge/ i verden?
  • Hvordan kan den enkelte familie bidra til å redusere forurensningen?
  • Vil redusert forurensning få konsekvenser for bygda/byen/landet vårt?
  • Hvem har makt til å gjøre noe med forurensningen?

Å arbeide med slike problemstillinger krever at elevene setter seg inn i ulike typer kunnskaper som tradisjonelt er knyttet til forskjellige fag. Elevene må lese, foreta valg, prioritere, og vurdere om fagstoff er relevant i forhold til problemstillingen. Videre må de planlegge selve arbeidsprosessen i forhold til arbeidsfordeling innad i gruppa. I tillegg må de foreta valg om hvilken presentasjonsform de skal benytte. Lærerens rolle i prosjektarbeidet handler i stor grad om å tilrettelegge og veilede gjennom stillasbygging.

Dersom elevene velger muntlig fremføring som presentasjonsform, må de få mulighet til å øve  og få veiledning knyttet til stemmebruk, kroppsspråk og strategisk plassering i rommet.  Det samme gjelder for dramatisering som presentasjonsform. Noen grupper vil nok velge å presentere arbeidet sitt skriftlig. Det kan for eksempel være veggavis. Også her må elevene få veiledning av læreren i forhold til komposisjon, plassering og layout.

Kompetansemål +-

Prosjektarbeidet forurensning kan trekke inn flere fag i læreplanen. Flere kompetansemål kan knyttes opp mot arbeidet i dette prosjektet. Her er noen eksempler på fag som kan trekkes inn i prosjektet: 

  • Naturfag: Mål under «forskerspirern», «fenomener og stoff» og «teknologi og design»
  • Samfunnsfag: Mål under «samfunnskunnskap»
  • Matematikk: Mål innenfor «statistikk» og «måling»
  • Norsk: Mål innenfor alle tre hovedområdene «muntlige tekster», «skriftlige tekster» og «sammensatte tekster». 

I tillegg til måloppnåelse i forhold til kompetansemål i flere fag, vil elevene også utvikle ferdigheter slik som å diskutere, samarbeide, stille spørsmål, takle, løse problem, undersøke, forske, presentere, dramatisere, lytte, ta kontakt, intervjue, lese opp, skrive ulike sjangre, bruke fantasi, forestille seg, kildekritikk og digitale ferdigheter.

Rammefaktorer +-

I arbeidet har elevene behov for PC, tilgang til internett, oppslagsverk, kilder i nærmiljøet, evt. musikkrom, mulighet til teknisk eksperimentering, kjøkken osv. 

Vurdering +-

Dette prosjektet kan tilpasses slik at det kan benyttes på alle alderstrinn i grunnskolen. Alder og klassetrinn er avgjørende for hvordan prosjektet legges opp.

Lærerens vilje til å gå i gang, til å delta aktivt som stillasbygger for elevene, stille forventninger, veilede, tilbakemelde og gi fremover meldinger, er av vesentlig i arbeidet med vurdering i prosjektarbeid.

Refleksjon +-

Elevene bør reflektere over hva de har lært under arbeidet med prosjektarbeidet forurensning. Er det noe elevene har lært som har overføringsverdi til andre forhold?