Kontakt

Lek!

I dette opplegget benyttes ALF (aktive læringsformer). Dette er virkelighetsnære arbeidsformer, for eksempel problembasert læring, prosjektabeid eller praksisbaserte arbeidsmetoder.

Dere skal nå tilegne dere nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger om temaene LEK, KREATIVITET og MOTIVASJON. Et hovedmål for dette arbeidet er å kunne være med på å skape trivsel og trygghet for barna i barnehagen eller SFO. Dette er de voksnes ansvar.

Gjennomføring +-

Se på utsagnene nedenfor og velg dere læringsmål fra Vg2- og Vg3-målene ut fra de ulike utsagnene om temaet. Dere skal dekke alle programfagene.

 • ”Lek er felleskap”       
 • ”Lek er glede”   
 • ”Lek er læring”
 • ”Å leke er kreativt og motiverende”
 • ”Leke-evne, hva er det?”
 • ”Leken er barnets arbeid”
 • ”Leken er frivillig og lystbetont”
 • ”Den voksnes rolle – fagperson, medarbeider og medmenneske”
 • ”Stadier i lekeutviklingen”

Å definere lek er ikke enkelt. Astrid Lindgrens utsagn kan gi en forståelse av hva lek er: 

”Å leke er å lære og leve livet”

Løs oppgaven ut fra situasjonsbeskrivelsen, egne læringsmål, kompetansemål og eksempler fra egen PTF-praksis

 • Diskuter i basisgruppa og bli enige om hvilke læringsmål dere ønsker å fordype dere i.
 • Hvilke kompetansemål har dere dekket gjennom arbeidet med denne oppgaven?
 • Læringsmålene/kompetansemålene og danner grunnlaget for den muntlige redegjørelsen i basigruppa og den skriftlige individuelle innleveringen.

Kompetansemål +-

Denne oppgaven kan med enkle grep brukes som en praksisoppgave for PTF-faget i Vg 1. Eks.vis velge ut noen færre utsagn om lek og kun bruke Vg 3-målene. Både på Vg 1og Vg 2 kan denne oppgaven fint brukes som mal for muntlig erfaringsdeling i gruppe etter endt PTF-praksis.

Vurdering +-

Kjennetegn på måloppnåelse:

Over middels grad av måloppnåelse (6 - svært god kompetanse, 5- meget god kompetanse)

Hvorfor-spørsmål

 • beskrive, begrunne og drøfte kompetansemålene

Samarbeider svært/meget godt gjennom å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Middels grad av måloppnåelse (4 - god kompetanse, 3 - nokså god kompetanse)

Hvordan-spørsmål

 • beskrive og begrunne kompetansemålene

Samarbeider godt/nokså godt gjennom å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Under middels grad av måloppnåelse (2 - lav kompetanse, 1 - svært lav kompetanse)

Hva-spørsmål

 • beskrive kompetansemålene

Samarbeider dårlig gjennom manglende evne til å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Individuell tallkarakterer settes på grunnlag av måloppnåelse i den muntlige redegjørelsen i gruppe og den skriftlige individuelle innleveringen. 

Muntlig redegjørelse: ca 1 time

Skriftlig innlevering: Maksimalt 5 sider (skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5)