Kontakt

Kultur med naturen som scene

Hvilke holdninger og verdier videreformidles når vi deler kultur?

I dette opplegget benyttes ALF (aktive læringsformer). Dette er virkelighetsnære arbeidsformer, for eksempel problembasert læring, prosjektabeid eller praksisbaserte arbeidsmetoder.

 

Gjennomføring +-

Situasjonsbeskrivelse:

Utsagn om hva kultur kan være:

 • ”Alt som er skapt av mennesker kan sies å være kultur”
 • ”Der mennesker er sammen foregår det kulturformidling”
 • ”Kultur: felles atferdsmønstre, kunnskaper, verdier, holdninger, erfaringer, felles tankemønstre og uttrykksmåter”
 • ”Kulturarven er en levende tradisjon som forandres og skapes på nytt – vi oppfordrer dere til å bli aktive bidragsytere i denne prosessen”

Både folkeeventyr og Alf Prøysens forfatterskap er eksempler på vår kulturarv. Det er viktig å ha kunnskaper om hva som formidles av holdninger og verdier i litterære tekster for barn og unge. Forutsetninger for god formidling er at dere har kunnskap om barn og unges utvikling og om samarbeid i grupper.

Tenk at basisgruppa di utgjør ei personalgruppe.

Velg:

 • Barnehage eller SFO
 • Folkeeventyr eller Prøysentekst
 • Velg et egnet sted for gjennomføring
 • Basisgrupper som velger folkeeventyr, må vise kunnskaper om folkeeventyr. De som velger en tekst av Alf Prøysen må vise biografiske kunnskaper om forfatteren.

Dramatiser oppgaven ut fra situasjonsbeskrivelsen, teksten dere har valgt og kompetansemålene

Skriftlig dokumentasjon: Planleggingsskjema for aktiviteten

Praktisk gjennomføring med påfølgende redegjørelse i gruppe.

Kompetansemål +-

Oppgaven tar sikte på dekke følgende mål:

PROGRAMFAG

Kommunikasjon og samhandling:

 • gjøre rede for hva som kjennetegner arbeid i grupper

Yrkesutøvelse:

 • planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur og fysisk aktivitet
 • planlegge og gjennomføre enkle aktiviteter for ulike grupper og begrunne valg av aktiviteter med utgangspunkt i utviklingspsykologi

NORSK

 • kombinere auditive, skriftlige og visuelle uttrykksformer og bruke ulike digitale verktøy i presentasjoner
 • mestre ulike roller i samtaler, diskusjoner, dramatiseringer og presentasjoner

SAMFUNNSFAG

 • definere omgrepetkultur

Vurdering +-

Kjennetegn på måloppnåelse:

Over middels grad av måloppnåelse (6 - svært god kompetanse, 5- meget god kompetanse)

Hvorfor-spørsmål

 • beskrive, begrunne og drøfte kompetansemålene

Samarbeider svært/meget godt gjennom å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Middels grad av måloppnåelse (4 - god kompetanse, 3 - nokså god kompetanse)

Hvordan-spørsmål

 • beskrive og begrunne kompetansemålene

Samarbeider godt/nokså godt gjennom å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Under middels grad av måloppnåelse (2 - lav kompetanse, 1 - svært lav kompetanse)

Hva-spørsmål

 • beskrive kompetansemålene

Samarbeider dårlig gjennom manglende evne til å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Individuell tallkarakterer settes på grunnlag av måloppnåelse i den muntlige redegjørelsen for gruppen og i den praktiske gjennomføringen. 

Muntlig redegjørelse: ca 1 time

Skriftlig innlevering: Maksimalt 5 sider (skriftstørrelse 12, linjeavstand 1,5)