Kontakt

HMS-begrepet i elektrofaget

Her bruker vi pedagogisk sol i HMS-undervisninga.

Tema for dette undervisningsopplegget er HMS-begrepet i elektrofaget.

Pedagogisk sol fra konfluent pedagogikk er anvendt som verktøy. Undervisningen tar utgangspunkt i sikkerhetsforståelse og grunnleggende forståelse av regelverk.

Gjennomføring +-

Trinn 1: Ufullstendig setning

Læreren tegner ei sol med solstråler. Inne i sola skriver læreren inn en ufullstendig setning sliksom: ”Med HMS forstår jeg…” På det første trinnet er læreren interessert i å få kjennskap til hva elevene legger i begrepet HMS. Hensikten er å øke elevenes assosiasjonsrikdom. Elevenes forståelse av HMS skrives inn langs solstrålene i form av nøkkelord for begrepet.

Elevene arbeider nå individuelt. Alle skal arbeide og aktiviseres.

Trinn 2: Dele meninger

Elevene sitter sammen i par. Elevene forklarer for hverandre sine assosiasjoner ved hjelp av nøkkelordene som ble notert i trinn 1. Hovedhensikten er at elevene skal dele sine assosiasjoner med hverandre uten at de skal argumentere. Elevenes læring øker ved at de må formulere tankene sine i forhold til begreper. De vil også kunne oppleve trygghet ved å oppdage at egne tanker blir tatt på alvor.

Trinn 3: Plenum

Fokuset rettes mot sola. Alle elevparene leggerfram hvert sitt nøkkelord. Nøkkelordene skrives langs solstrålene. Hele elevgruppas sin forståelse av begrepet blir nå samlet. Læreren ber om en nærmere forklaring av innholdet. Det er viktig at alle får sagt sine nøkkelord i plenum.

Trinn 4: Etterlesing

Gruppas forståelse for HMS har nå kommet fram. Læreren tar utgangspunkt i den utfylte sola. Læreren kan fylle inn ord som evt. mangler. Nå grupperes svarene i ulike kategorier. Gjennom denne prosessen har elevene utviklet begreper og kunnskaper om HMS som de kan koble til videre lesing av fagstoffet. Undervisningen kan dermed oppleves som mer meningsfull og lærerik og elevene ser lettere sammenhengen og nytten til sitt yrkesfag og yrkesoppgaver.

Kompetansemål +-

Programfag:Data og elektronikksystemer

Målet for opplæringen er at eleven skal kunne arbeide i overensstemmelse med rutiner for kvalitetssikring og internkontroll  med hovedvekt på avvikshåndtering og HMS arbeid. Elevene kan selv utarbeide egne læringsmål.

Rammefaktorer +-

  • Klasserom med tavle
  • Tilgang til litteratur/kilder

Vurdering +-

Vurderingsarbeidet vil omhandle den enkelte elevs forståelse og anvendelse av HMS begrepet inn i andre arbeidsoppgaver, nettopp fordi han/hun ser sammenhengen. Læreren ser på hvordan den enkelte elev sikrer HMS innholdet i egne læringsmål. Læreren gir tilbakemeldinger og framovermelding til eleven.

Refleksjon +-

Timen avsluttes med at elevene får tid til å reflektere over undervisningsøkta. Det kan være hensiktsmessig å stille følgende spørsmål: Hva har dere lært? Hvordan kan dere bruke denne kunnskapen inn i andre ulike arbeidsoppgaver i framtiden?