Kontakt

Foreldremøte

I dette opplegget benyttes ALF (aktive læringsformer). Dette er virkelighetsnære arbeidsformer, for eksempel problembasert læring, prosjektabeid eller praksisbaserte arbeidsmetoder.

Dere er nå i ferd med å utdanne dere til barne- og ungdomsarbeidere. Da er det viktig at dere får trening i arrangere møter. Derfor får dere i oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere et møte for egne foreldre/foresatte.

Gjennomføring +-

Situasjonsbeskrivelse:

Dere er nå i ferd med å utdanne dere til barne- og ungdomsarbeidere. Da er det viktig at dere får trening i arrangere møter. Derfor får dere i oppgave å planlegge, gjennomføre og evaluere et møte for egne foreldre/foresatte.

Praktiske gjøremål dere må samarbeide om i basisgruppene:

 • skrive innbydelse med saksliste, leses høyt for alle, underskrives av rektor, avdelingsleder, kontaktlærer og tillitselev
 • velge møteleder - velge referent
 • velge hvem som dokumenterer (evt video, bilder)
 • sende innbydelse til skolens ledelse og klassens lærere
 • sunn og god servering forventes
 • alle elevene skal bidra med noe praktisk og konkret. Alle skal vær synlige for de foresatte.
 • dere skal selv ta ansvar for å presentere klassen og lærerne. Dere skal informere om fagene, arbeidsmetoder og lærebøker i alle fag. Fordel oppgavene mellom dere
 • annet?

Løs oppgaven ut fra situasjonsbeskrivelsen, de praktiske gjøremålene og kompetansemålene

Kompetansemål +-

Oppgaven tar sikte på å dekke kompetansemål fra læreplanene i alle programfagene og norsk. Basisgruppa finner selv ut hvilke mål de får dekket i arbeidet med denne oppgaven.

Vurdering +-

Kjennetegn på måloppnåelse:

Over middels grad av måloppnåelse (6 - svært god kompetanse, 5- meget god kompetanse)

Hvorfor-spørsmål

 • beskrive, begrunne og drøfte kompetansemålene

Samarbeider svært/meget godt gjennom å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Middels grad av måloppnåelse (4 - god kompetanse, 3 - nokså god kompetanse)

Hvordan-spørsmål

 • beskrive og begrunne kompetansemålene

Samarbeider godt/nokså godt gjennom å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Under middels grad av måloppnåelse (2 - lav kompetanse, 1 - svært lav kompetanse)

Hva-spørsmål

 • beskrive kompetansemålene

Samarbeider dårlig gjennom manglende evne til å

 • vise likeverdighet
 • lytte  
 • skape ideer
 • holde avtaler
 • be om og nyttegjøre seg veiledning
 • vise godt humør og være positiv
 • bidra til utvikling av arbeidet

Individuell tallkarakterer settes på grunnlag av måloppnåelse i den praktiske gjennomføringen og den muntlige redegjørelsen i basisgruppen.

Muntlig redegjørelse i basisgruppene påfølgende skoledag

Refleksjon +-

Planleggingsskjema for aktivitetene og refleksjonsnotat på ca en halv side.