Kontakt

Foreldremøte

Tverrfaglig undervisningsopplegget er laget for helse- og oppvekstfag VG2. Med tilpasninger vil denne oppgaven egne seg fra 5.trinn i grunnskolen og videre oppover i årstrinnene.

Gjennomføring +-

Organisering

Timeplanen løses opp delvis. Norsktimene legges inn sammen med programfagene. Norsklæreren deltar i forhold til sine timer og på foreldremøtet. Lærerne er tilstede i arbeidsprosessen og veileder elevene ved behov. De må legge til rette for, inspirere og motivere elevene til selv å finne svar. Elevene kan ”bestille” undervisning/demonstrasjoner i forhold til emner i oppgaven som læreren må kunne forberede og gjennomføre ressursleksjoner om.

Gjennomføring og vurdering av oppgaven

Når elevene har fått utdelt oppgaveteksten arbeider de trinnvis på følgende måte:

Trinn 1:

Klargjøre termer, begreper og eventuelle fremmedord

Trinn 2:

Elevene skal foreta definering av problem. Hva er problemet? Er det ett eller flere problem? Jo mer åpen situasjonsbeskrivelsen er, jo flere problemer kan identifiseres. Gruppa blir enig om hvilke problemer de skal arbeide videre med

Trinn 3:

Idèdugnad/analyse. Hovedpoenger er å få klarlagt gruppas eksisterende kunnskap og forståelse av problemet. Alle gruppemedlemmene kommer med forslag som skrives ned

Trinn 4:

Strukturere forklaringene. Gruppa systematiserer, sorterer og kategoriserer forklaringene

Trinn 5:

Identifisering av læringsbehov og målformulering. Ut fra arbeidet på forrige trinn utformes læringsmål. Det avtales blant annet om hvilke gruppemedlemmer som skal gjøre de ulike arbeidsoppgavene og hvilke kilder som bør benyttes.

Trinn 6:

Kunnskapsinnhenting. Dette foregår med utgangspunkt i basisgruppa. Her brukes det meste av tiden som er avsatt til oppgaven. Elevene arbeider med å nå læringsmålene. De planlegger innhold på møtet. Lager presentasjon på bakgrunn av fagenes mål i barne- og ungdomsarbeiderfaget. De skal også utarbeide eksempler på oppgaver om hva de holder på med i barnehagen. Dette skal vises til foreldrene på foreldremøtet. Elevene fordeler ansvar og oppgaver mellom grupper, slik at alle elevene bidrar under møtet. Elevene må også planlegg hva de skal servere under møtet. De må i tilegg ta stilling til om de har behov for veiledning av lærer på kjøkkenet. Læreren veileder og inspirerer og legger til rette for elevenes læringsprosess.

Trinn 7:

Elevene skal oppsummere, vurdere, integrere og sammenstille nyervervet kunnskap. Ny kunnskap skal knyttes sammen med tidligere kunnskap, slik at gruppa kan belyse fenomenene som inngår i problemområdet. Arbeidet sammenstilles i forhold til skriftlige planer, presentasjoner, underholdning, bevertning i forhold til foreldremøtet. Elevene skal vurderes av lærerne under selve foreldremøtet ut fra vurderingskriteriene. I tillegg bør de vurdere seg selv og gruppas innsats. De skal også vurdere hverandre som gruppe i etterkant.

Kompetansemål +-

Programfagene og norskfaget er integrert i undervisningsopplegget.

Mål fra læreplanen som er styrende for oppgaven. Eleven skal kunne:

 • Gjøre rede for hva som kjennetegner arbeid i grupper
 • Drøfte former for kommunikasjon og gjøre rede for hvordan kommunikasjon kan fremme trygghet og tillit
 • Gjøre rede for hva pedagogisk arbeid, og drøfte hvilke holdninger som er viktig i pedagogisk arbeid
 • Gjøre rede for observasjon, planlegging og dokumentasjon i arbeid med barn og unge
 • Planlegge å gjennomføre enkle aktiviteter for barn og unge innen kultur
 • Lage enkle måltider for barn og unge som en del av et pedagogisk arbeid
 • Vurdere og gi tilbakemeldinger på andres muntlige presentasjoner
 • Vurdere egen muntlig utvikling
 • Bruke ulike medier for å tolke og presentere tekster fra ulike tider

Rammefaktorer +-

 • Klasserom
 • Projektor
 • Datamaskin
 • Tavle

Under arbeidet med planlegging av foreldremøtet har elevene behov for tilgang til kjøkken. Dette skal brukes til eventuelt å bake kake til møtet.

Vurdering +-

Vurderingen foregår med vurderingskriterier som er utarbeidet i samarbeid med elevene. Vurderingskriteriene er utarbeidet i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Elevenes grad av måloppnåelse vurderes også i forhold til elevpresentasjoner og kommunikative ferdigheter på selve foreldremøtet. Elevenes evne til planlegging, gjennomføring, resultat av mat/kaker under møtet, vurderes også i forhold til vurderingskriterier. Avslutningsvis skal elevene også foreta egenvurdering. De skal vurdere seg selv og andre. Til slutt avsluttes arbeidet med refleksjon av læringsutbytte, og drøftinger om hva de eventuelt kunne ha gjort annerledes.

Refleksjon +-

Elevene har mulighet til å nå de fleste målene som er satt opp som egne læringsmål. I dette arbeidet vil de også ha mulighet til og nå mål som er i den generelle læreplanen. Elevene oppøver kreativitet, samarbeidsevne, kunnskapssøking og motivasjon.