Kontakt

En digital geotop

Torghatten

Torghatten

Verktøy som blogg, smarttelefon og QR-koder gir elevene mulighet til å opptre som selvstendige forskere på feltarbeid.

I dette eksemplet undersøkes geotopen Torghatten.

En geotop er et avgrenset område med definerte geologiske kvaliteter. I dette prosjektet har det vært gjort forsøkt med å sette ut skilt med QR-koder i felt, slik at man ved hjelp av smarttelefon kan innhente informasjon. Her blir man også utfordret til å observere og kartlegge geologiske funn i nærheten av skiltene.

Opplegget kan tilpasses ulike målgrupper ved å endre innholdet på nettsidene QR-kodene er koblet til.

Gjennomføring +-

Forutsetningene for å lage et undervisningsopplegg basert på digitale hjelpemidler i skolen er at man har en egnet geotop eller biotop med objekter som er lett å kartlegge på et nybegynner-nivå. Et eksempel på en slik presentasjon er gitt for lokaliteten Ljønes i Nordland. Ved hjelp av GPS-koordinatene kommer man fram til en lokalitet som ellers ville vært vanskelig å finne på egen hånd, og den som besøker stedet kan legge inn svar på arbeidsoppgavene på nettsiden, og komme med spørsmål eller andre kommentarer. Disse svarene blir automatisk sendt på e-post til den som har lagt ut lokaliteten, slik at denne kan svare på eventuelle spørsmål. Det går an å legge inn flere funn på samme lokalitet på nettiden og GPS-feste hver av disse.

 

QR-kode, en forkortelse for quick response code, er en strekkode som kan leses ved hjelp av en egen applikasjon på en smarttelefon, en såkalt barcode scanner. Man kan enkelt utvikle egne QR-koder via denne nettsiden. Hver QR kode vil være unik og ulik alle andre strekkoder. Når man scanner en QR-kode vil man bli koblet til den nettsiden som ble lagt inn da man lagde QR-koden. I dette prosjektet ble det etablert en egen blogg, der hver kode ledet en til en unik side i bloggen. I det omtalte turistprosjektet ble QR-kodene trykket på et værbestandig lite skilt i aluminium, både i norsk og engelsk versjon. Et eksempel på presentasjonen til en QR-kode ser du her. Denne QR-koden er hentet fra et geofunn innenfor en geotop, den kjente turistattraksjonen Torghatten i Nordland.

Før et feltarbeid starter trenger man normalt bakgrunnsinformasjon. Den kan enten gis på tradisjonelt vis på skolen, eller man kan legge informasjonen ut på en nettside. Innenfor geofag finnes to aktuelle eksisterende nettsider:

Den siste en underorganisasjon til Geocaching. På disse sidene kan en legge ut beskrivelser av feltområder i tillegg til GPS-koordinatene, noe som gjør at man også kan finne fram til lokalitetene på egen hånd ved hjelp av GPS-en i for eksempel smarttelefonen.

Her kan du lese mer om prosjektet.

Kompetansemål +-

Opplegget passer best for naturfag, men metoden kan brukes også i andre fag i skolen.

Feltbasert undervisning omfatter alle de tre nevnte tradisjoner for skapende arbeid som er omhandlet i generell del av læreplanen for grunnskolen.Feltbasert undervisning i utvalgte geo- og biotoper gir læring gjennom erfaring, men også innsikt gjennom teoretisk utvikling basert på faktainnsamling og utforskning. I tillegg får elevene gjennom unike og vakre naturopplevelser utvikle glede ved å oppdage det vakre som er skapt gjennom naturprosesser, på lik linje med menneskeskapt kunst.

Feltbasert undervisning er også sentralt for å utvikle det miljøbevisste mennesket. I kompetansemål for både 5. - 7. og 8 - 10. trinn i naturfag treffer arbeidet godt i forhold til målområdene for forskerspiren og Mangfold i Naturen. Feltbasert undervisning i geologi treffer også godt kompetansemål innenfor geografi i 5. - 7. trinn og 8. - 10. trinn.

Rammefaktorer +-

Datamaskiner på skolen kan benyttes til å generere QR-koder på nett, lage blogg med infosider som knyttes til kodene og til tilbakemeldinger i løpet av prosjektet.

Smarttelefoner (én pr elevgruppe) brukes til å navigere og lese av QR-kodene.

Tilgjengelig geotop/annet fenomen elevene kan undersøke.

Vurdering +-

Det vil være naturlig at elevene fører logg over de aktivitetene de gjennomfører og tar bilder eller videosnutter for å dokumentere sitt arbeid. Feltarbeid egner seg derfor godt i et prosjektarbeid.

Når det gjelder evaluering/tilbakemelding på selve opplegger er det mulig å legge inn kommentarer på eartcache.org og komme i kontakt med den som har lagt ut presentasjonen, og bruke blogg til å komme med kommentarer i forhold til opplegget rundt hvert punkt ute i terrenget stedfestet med QR-kode-skilt. Dette er spesielt aktuelt hvis undervisningsopplegget er utviklet av andre enn læreren som underviser i faget.