Kontakt

De store oppdagelsesreisene

Emnet til undervisningsopplegget var "De store oppdagelser", og det ble hovedsakelig gjennomført i fagene samfunnsfag og norsk på 7. trinn. Vi hadde variasjon i forhold til problemer, aktiviteter og verktøy.

Vi konsentrerte oss om 4 hovedspørsmål, som gikk som en rød tråd gjennom hele arbeidsperioden. I tillegg til å tenke igjennom hva elevene skulle lære av faktakunnskap, fokuserte vi også på andre kompetanser, som samarbeid, kreativitet, å kunne presentere, bruke ulike strategier, problemløsningskompetanse og evne til kritisk tenkning.

Vi brukte bl.a. verktøyene Diagrammr og Inklewriter. I dette dokumentet beskriver vi blant annet gjennomføringen av undervisningsopplegget, metoder og vurdering. Vi har også lagt ved lenker til ressurser som modulplanen, programmer og annet.

Gjennomføring +-

Vi startet planleggingen med å lage en modulplan, som er et planleggingsverktøy som kartlegger de viktigste målene i emnet. Modulplanen inneholder hovedspørsmål som elevene skal finne svar på i løpet av arbeidsperioden med emnet.

De to første ukene hadde vi mye fokus på overflatelæring, der vi jobbet med elevenes bakgrunnskunnskaper. Vi startet med presentasjoner av 4 oppdagere i den første uka: Marco Polo, Vasco da Gama, Kristoffer Colombus og Ferdinand Magellan. Vi brukte bl.a. bok og PowerPoint. På slutten av uka laget elevene tankekart. De hadde også en liten "førprøve", hvor de svarte på de 4 hovedspørsmålene.

Andre uke innledet vi med en quiz om de store oppdagere. Deretter jobbet vi med aztekerne og inkaene. Etter hvert gikk vi over til stor grad av dybdelæring. Lærer og elever lagde sammen et multi-flytkart i Mindomo, der vi så på årsaker og effekter i forhold til de store oppdagelsesreisene. På slutten av uka gikk elevene nok en gang gjennom de 4 hovedspørsmålene, for å reflektere over det de hadde lært.

Tredje og fjerde uke hadde vi et avbrekk fra De store oppdagelsesreisene, hvor vi jobbet med kriminalfortellinger i norskfaget. Vi brukte da Diagrammr og Inklewriter, for å gjøre elevene kjent med verktøyene vi skulle bruke i fortsettelsen. Vi hadde et Vil du bli millionær-spill underveis, for å holde interessen til elevene oppe.

I femte og sjette uke laget elevene egne begrepskart, hvor de vurderte årsak og effekt. De vurderte også alternative scenarioer: For eksempel: Hva ville skjedd hvis Christoffer Columbus ikke fikk støtte til å finne sjøveien til India? Ut fra dette laget elevene fortellinger i Inkelwriter, hvor de så for seg ulike scenarioer. Dette ble koblet til det elevene hadde lært om å skrive fortelling i uke 3 og 4. Elevene brukte bøker om oppdagerne og Internett for å finne informasjon.

Til slutt hadde vi en avsluttende prøve i emnet. Spørsmålene var de 4 hovedspørsmålene som hadde fulgt elevene hele perioden.

Elevene har altså jobbet aktivt med emnet på forskjellige måter, og brukt forskjellige verktøy og handlinger når de har bearbeidet de forskjellige problemene. De har fått tilbakemeldinger underveis i prosessen, her har vi brukt innleveringsmappene i Fronter til å få oversikt over hvor elevene var i læringsprosessen samtidig med vurderingsarbeidet i timene. Vi opplever at elevene jobber godt med slike oppgaver, og gjerne strekker seg langt for å løse problemene på en god måte.

Hovedspørsmål

Ut fra emnet lagde vi 4 hovedspørsmål:

  • Hvilke oppdagelsesreiser gjorde europeerne mellom år 1200 og 1600?
  • Hvordan levde kulturene europeerne møtte?
  • Hvilke konsekvenser fikk oppdagelsesreisene?
  • Hvilke beslutninger tok de store oppdagerne? Hva valgte de bort?

Lenker til deler av undervisningsopplegget:

 

 

Kompetansemål +-

Undervisningsopplegget hadde hovedsakelig fokus på fagene samfunnsfag og norsk, men kan tilpasses andre fag.

Undervisningsopplegget ble gjennomført på 7. trinn, men kan også tilpasses andre trinn. Noen av oppgavene vil antakeligvis passe best til mellomtrinnet og opp til og med videregående skole.

Rammefaktorer +-

Bøker, Fronterprøve, ulike programmer.

Programmer:

Vurdering +-

  • Levere nøkkelord/tankekart fra forelesning
  • Exitkort
  • Venn-diagram med Classtools.net
  • Begrepskart før tenkt ekspedisjon
  • Presentere en tenkt ekspedisjon med InklewriterFronterprøve (flervalgsprøve)
  • Svar på hovedspørsmål på ark

Refleksjon +-

Det fungerte veldig bra å ha en modulplan. Da var emnet godt planlagt før vi gikk i gang. Det var bra å ha de 4 hovedspørsmålene fremme hele perioden, og ha de klar før man startet på emnet. Disse spørsmålene hadde ingen fasitsvar, og elevene måtte være med på å reflektere seg frem til svar. Disse svarene ble gradvis mer og mer utdypet av elevene.

Elevene jobbet i dybden med emnet. De ble engasjerte og nysgjerrige og jobbet mer enn det vi krevde. Elever som tidligere ikke hadde vist glede ved tekstskaping, laget scenarioer, de jobbet ivrig, flere skrev mye og var stolt over det de produserte.

Elevene brukte strategier i problemløsningen som vil kunne overføres til andre problemer.For eksempel vil strategien begrepskart, der elevene viste årsak og effekt av valgene, kunne overføres til andre beslutningsproblemer.