Kontakt

World café

Elever rundt et kafébord.

Café-settingen skaper en uformell og avslappet atmosfære hvor det kan snakkes fritt og uten prestasjonskrav.

World-café bygger på idéen om en uformell og avslappet atmosfære. På samme måte som gjester på en kafé samles elevene rundt et kafébord for å diskutere oppgaver og problemstillinger. World-café stimulerer til gruppesamtaler og refleksjon rundt et felles tema.

Læringsformen oppmuntrer elevene til å tenke kreativt og løsningsorientert, og elevene kan selv oppdage problemer, spørsmål og muligheter rundt et tema.

Kjennetegn +-

Word-café som læringsform er elev- og gruppebasert. Aktiviteten forgår rundt et bord hvor atmosfæren er trivelig og lett. Gruppemedlemmene har felles ansvar for å etablere et gruppeklima som gir rom for nysgjerrighet, oppdagelse og læring. Hjelpemidler til å skape en avslappet kaféatmosfære og et godt samtaleklima kan være en kopp kaffe, et glass vann eller lignende.

Oppgavene som skal drøftes på kafébordene reiser én eller flere problemstillinger innenfor et aktuelt temaområde. Disse problemstillingene har enten elevene selv valgt, eller så har læreren utarbeidet en problemstilling.

World-café i klasserommet

I World-café-læringsformen organiseres ”kafégjestene” i grupper på 4-6 elever. Gruppene sitter rundt hvert sitt ”kafébord”. Kafébordene er laget av pulter rundt omkring i klasserommet. På hvert bord ligger fargetusjer og ark. Her kan elevene notere sine tanker. Det er også mulig å dekke bordene med papirduker som elevene noterer på.

Meningene som kommer fram i samtalen skrives på arkene eller papirduken, i tillegg til tegninger og fortellinger fra deltakerne. Alt skal tas med når gruppas svar skal presenteres. For å få flere idéer går gruppemedlemmene "ut i verden", det vil si på de andre gruppenes gruppebord. Samtidig blir én igjen "hjemme" på gruppas eget bord, og forteller "reisende" fra andre grupper hva gruppa har kommet fram til. Når de andre gruppemedlemmene kommer tilbake deler de alle de nye idéene de fikk "ute i verden".

Samtalen rundt kafébordet har likheter med en idémyldring, og ingenting av det som tas opp er for dumt eller forkastes. Elevene skal lytte aktivt til hverandre, og alle innspill er viktige for resultatet. World-café kan være stedet for felles kunnskap og forståelse. Kreative idéer og forståelse og kan komme som et resultat av det uformelle og sosiale laget i kafémiljøet.

Diskusjon rundt cafébordet

Oppgavene utarbeides oftest tverrfaglige, og de kan variere i lengde. Eksempler på oppgaver kan være å diskutere en påstand, drøfte en kort situasjonsbeskrivelse eller forholde seg til en lengre og mer kompleks historie.

Oppgaven som skal diskuteres bør helst være en fremtidsrettet utfordring. Elevene skal diskutere problemstillingen som om de lever i framtiden. Fremtiden er . Som veileder er det viktig å minne elevene om å tenke ”Vi mener slik, og da skal vi slik.”, ikke ”Da ville jeg ment slik, og gjort på denne måten.”

Varigheten av tiden elevene arbeider med World-café, er avhengig av oppgavenes lengde og utforming. World-café gjennomføres vanligvis på 3 til 5 skoletimer.

Kreativ tenking og problemløsing

Læringsformen stimulerer kreativ tenkning og problemløsning. Denne læreformen er organisert i et rom med muligheter for å

  • utvikle en bevisst dialog om sentrale spørsmål,
  • oppdage selv nye og viktige spørsmål,
  • lære av hverandre og utvikle felles kunnskap og sosiale verdier,
  • styrke fellesskapet,
  • få tilgang til felles intelligens, og utvikle denne.

De fleste oppgavetypene er beskrivelser uten ferdige spørsmål. Elevene selv skal formulere spørsmålene og problemet, på grunnlag av teksten og kompetansemål fra sin læreplan. Disse kompetansemålene presenteres i starten av oppgaven(e).

Elevene skal arbeide med temaet, slik at de kan forklare sin versjon, kanskje knytte det opp mot relevant teori og derigjennom få et utvidet perspektiv. Mens de arbeider med temaet, elevene oppfordres å sette fokus på muligheter i positiv forstand, ikke bare begrensningene.

Passer for +-

World café som læringsformen kan i ungdomsskolen og i videregående være yrkesrelevant og tverrfaglig. Oppgavene kan bestå av utfordringer som er yrkesrelaterte og som elevene kan møte som yrkesutøver. Læringsformen kan være like aktuell for barne- og ungdomsskoleelever, alt etter hvilket behov, interesser og utfordringer de har.

Om kompetansemål +-

Læringsformen kan benyttes i barneskolen, aktuell i ungdomsskolen, og er kanskje spesielt anvendelig i videregående skole.

Her blir det å benytte de aktuelle læreplaner for årstrinnet, gjerne tverrfaglig. Egnede kompetansemål trekkes fram i forhold til tema.

Ellers kan Generell Læreplan benyttes og eventuelt Læreplanene for de ulike programfagene. Ved siden av faglige kunnskaper innenfor kompetansemålene vil elevene også kunne utvikle evnen til problemløsning, kritisk tenkning, kreativitet. De vil lære å bruke idémyldring som en oppstart i oppgaver.

Elevene øver å se framover, helhetlig og gjerne flere år fram i tid. Elevene kan lære seg til å søke informasjon, samt argumentere, analysere og dra slutninger. I World-café trenes elevene til systematisk strategivalg for problemløsning. Læringsformen bidrar derigjennom til elevenes egenutvikling og egen læring.

Vurdering +-

Det er viktig for elevene å ta del i meningsutvekslingene, ideene og tankespinnet som «flyr fram og tilbake» under diskusjonen. Den aktive deltagelsen i diskusjonen rundt kafébordet gjør noe for elevenes selvbilde og selvtillit. Det omfatter det å høre sin egen stemme i diskusjonen, men like mye det å ta ansvar, mene «noe» og få anerkjennelse for det. Læringsformen kan bidra til vekst og utvikling i gruppa og hos hver i sær.

Vurderingens fokus blir her rettet mot handlingskompetansen for gruppa, men også individuelt for hver elev. 

Hvordan skal eleven være med i vurderingsarbeidet?

Utfordringene for World Café som læringsform, er å finne gode vurderingsformer. Vurderingen skal fortelle eleven hva han/hun kan, og samtidig stimulere til (varig) læring.

Kompetansemål, elevenes læringsmål ligger til grunn når vurderingskriteriene utarbeides. Disse kan utarbeides i samarbeid med elevene. Den generelle Læreplan kan også tas med når kriteriene utarbeides.

Læreren vurderer elevene opp mot vurderingskriteriene. Samtidig kan elevene vurdere seg selv. Gruppene kan vurdere hverandre. 

Elevene gjennomfører oppgaven sammen, og skaffer seg mer kunnskap i det fellesskapet gruppen gir. Hver i sær lærer seg det som trengs for å nå kompetansemålet/ene. Elevmedvirkning, kommer tydelig fram ved denne læringsformen. Egenvurderingen får også stor betydning for gjennomføringen av oppgaven.

Når elevene vurderer seg selv, kan de stille noen av de følgende spørsmålene:

  • Hva må til for at vi skal nå målet?
  • Hva trenger vi av mer kunnskaper?
  • Hvilket innlæringsbehov har vi?
  • Hva skal vi jobbe mer med ved senere oppgaver?
  • Hva kan gruppen i fellesskap bedre enn den enkelte?

Kilder og mer info +-

Juanita Brown and David Isaacs (2010). The World Café: Shaping our futures through conversations that matter. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.

Juanita Brown (2001). The World Café: Living knowledge through conversations that matter. Dissertation. The Fielding Institute. Lenke: The World Café

Lenker +-

The World Café -nettside om emnet