Kontakt

Storyline

Lærer leser for elever

Storyline er en tverrfaglig læringsform som skaper læring gjennom aktiv elevdeltakelse. læringsformen er utarbeidet i Skottland, og kan benyttes både i grunnskolen og videregående skole.

Storyline tar utgangspunkt i ei bestemt fortelling som bygges opp rundt et tema. Innholdet i arbeidsmetoden kan knyttes direkte opp til kompetansemålene i læreplanen. Handlingen i fortellingen starter ved at elevene blir presentert for et fiktivt sted/miljø. Læreren skaper rammen rundt miljøbeskrivelsen.

Elevene får mulighet til å arbeide trinnvis med utvalgte oppgaver som er knyttet opp mot forskjellige fag. Læreren introduserer ulike hendelser underveis i arbeidsprosessen, og elevene motiveres til videre arbeid gjennom nøkkelspørsmål.

Nøkkelspørsmålene bidrar til at elevene starter å reflektere, tenke, vurdere, undersøke, ta stilling til, løse problem og produsere svar og løsninger.

Undervisningsmetoden vektlegger introduksjon av nye hendelser ved bruk av nøkkelspørsmål i fortellingen. Hendelsene er knyttet til levende vesener som elevene kan identifisere seg med. Elevene må handle i forhold til handlingsforløpet i fortellingen. Det er læreren som presenterer nye hendelser og utfordringer underveis i selve fortellingen.

Kjennetegn +-

Storyline beskrives både som en pedagogisk strategi og læringsform.  Læringsformen bygger på et konstruktivistisk læringssyn og tar utgangspunkt i elevenes forkunnskaper. Storyline gir god og meningsfull struktur for tverrfaglighet og helhetlig forståelse.

Fortellingen i storyline skapes innenfor rammen av et plott. Elevene lever seg inn i historien gjennom ulike roller. Underveis i historien skal elevene løse problemer i de situasjonene som de kommer opp i. Læringen knyttes til reelle situasjoner og dermed gir det mening for elevene.

Aktuelle temaer

Storyline kan inkludere et ubegrenset antall temaer. Fortellingen kan knyttes opp mot næringsliv, arbeidsplasser, reiser, offentlige tjenester, historiske hendelser, dagligliv, livet på bondegården eller på markedet. Temaene kan ta utgangspunkt i et globalt eller lokalt perspektiv, slik som for eksempel valg og demokrati, økonomi, dyrevern, vann, forurensning eller miljøutfordringer.

Passer for +-

Undervisningsmetoden kan benyttes fra 1.klasse og opp til videregående skole. Tema, nøkkelspørsmål og læringsaktiviteter tilpasses alder, interesser og læringsmål. Aktiviteter og krav til løsningsforslag vil variere avhengig av alderstrinn.

Om kompetansemål +-

Storyline er en læringsform som kan inkludere en rekke fag og kompetansemål i læreplanen. Gjennom fortellingen trekkes ulike fag inn. Nøkkelspørsmål og aktiviteter er avgjørende for hvilke mål elevene skal arbeide mot. Ved bruk av storyline kan en forene faglige kompetansemål og målene i generell del av læreplanen.

Vurdering +-

Elevarbeid i storyline kan vurderes i forhold til kompetansemålene i læreplanen.

Ofte kan elevarbeid bestå av logg, plakater, visuelle, dramatiske eller musikalske fremføringer, skriftlige tekster, matematiske beregninger, søknader, brev eller elevmapper.

Kriterier for godkjent arbeid eller fremføringer må presenteres for elevene i forkant av arbeidsprosessen.

Kilder og mer info +-

Cressvell, J.(1997): Creating words. Constucting meaning. Portsmout, NH: Heinemann

Storhaug, M., I.Stålsett, U. mfl. (red) (2009): Tilpasset opplæring. Arbeidsmåter- fra oppskrift til refleksjon. Fagbokforlaget, s. 144-172.

Lenker +-

Storyline Scotland - nettside om læringsformen på engelsk

Storyline.info - nettside på dansk om Storyline