Kontakt

Prosjektarbeid

Elever diskuterer prosjektarbeidet.

Prosjektarbeid er læring gjennom deltakerstyring og temaarbeid.

Dette er en tverrfaglig arbeidsmåte hvor elevene arbeider aktivt med problemstillinger ut i fra et bestemt tema.

Læringsformen er undersøkelsesorientert. Gjennom undersøkelser fremskaffer elevene ny kunnskap. Funnene i undersøkelsene sammenfattes og presenteres avslutningsvis i prosjektarbeidet.

Både elever og lærere er deltakere i arbeidsprosessen. Bruk av prosjektarbeid er relevant i forhold til de krav elevene vil møte i arbeidslivet med tanke på problemløsning, samarbeid og løsningsorientering.

Kjennetegn +-

Kjennetegn

 • Tema
 • Idèmyldring
 • Problemstilling
 • Undersøkelser
 • Gruppearbeid
 • Presentasjon av funn 

Prosjektarbeid tar utgangspunkt i et tema. Dette danner rammen for idèmyldring og utarbeidelse av problemstilling, som enten kan være av teoretisk eller praktisk karakter.  Når problemstillingen er formulert starter elevene med undersøkelser. I utgangspunket skal elevene arbeider gruppevis, men prinsippene for læringsformen kan også benyttes i forhold til individuelt arbeid.

Prosjektarbeid som læringsform krever en rekke ferdigheter av elevene. Viktige forutsetninger for å lykkes med arbeidsmetoden er elevenes evne til å lytte, samarbeide, fremme egne synspunkter, argumentere og forstå betydningen av kunnskapsdeling innad i gruppa.

Elevene må lære å planlegge egen læringsprosess, vurdere og trekke ut det som er vesentlig i forhold til problemstillingen gjennom funnene i undersøkelsen. Videre må de velge hvilken presentasjonsform de skal benytte i avslutningsfasen av prosjektarbeidet. Dette kan omhandle rollespill, dramatisering, eller ulike former for skriftlig dokumentasjon.

Lærerens rolle i arbeidet med prosjektarbeid er sentral i forhold til å lede prosessen systematisk. Læreren må tilrettelegge for progresjon i tilegnelse av ferdigheter, utfordre elvenes tankeprosesser, diskutere muligheter og begrensninger, veilede og stille krav i forhold til prosess og produkt.

Beskrivelser av pedagogiske prinsipper

 • Gruppebasert
 • Deltakerstyrt
 • Handlingsrettet
 • Tverrfaglig
 • Faser
 • Produktfremstilling
 • Evaluering

Prosjektarbeid er i prinsippet gruppebasert, deltakerstyrt og handlingsrettet. Læringsformen er teoretisk forankret innenfor sosialkonstruktivistisk og humanistisk læringssyn. Det betyr at elevenes eksisterende kunnskaper og troen på menneskets behov for og vilje til å utvide egne grenser er sentral innenfor denne arbeidsmetoden.

Prosjektarbeid som læringsformen er tverrfaglig. Tema og problemstillinger er avgjørende for hvilke fag som naturlig kan inkluderes i arbeidet. Hodgson (1999) bruker begrepene ferdigheter i opplæring og ferdigheter i bruk som læringsformen for å sikre progresjon i prosjektarbeidsfasene.

I oppstartfasen må læreren planlegge hvilke ferdigheter dette prosjektet skal bidra til å utvikle, og hvilke tidligere innlærte ferdigheter det forventes at elevene skal ta i bruk. For eksempel kan en ikke forvente at elevene skal ta i bruk dramatisk form som presentasjon, dersom elevene ikke har arbeidet med dette tidligere. Ferdigheten som elevene skal bruke må de få grundig opplæring i .

Gruppebaserte opplegg krever at læreren bestemmer gruppesammensetningen, slik at gruppene blir satt sammen ut fra elevenes egenskaper, faglige og sosiale forutsetninger. 

Faser i prosjektarbeid

Fase1: Forberedende fase

I denne fasen er læreren sentral i forhold til å motivere, inspirere, utfordre, åpne opp for ulike synsvinkler, valg av tema og vurdere læringsbehov innenfor et tema. I tillegg må læreren fastsette rammer slik som tidsbruk, presentasjonsform, ferdigheter i opplæring, krav, avtaler, kriterier osv.

Fase 2: Problemformulering

I denne fasen er elevene sentrale. Gjennom idemyldring skal elevene konkretisere ei problemstilling som skal godkjennes av læreren.  

Fase 3: Planlegging

Når elevene er kommet til denne fasen skal de diskutere og planlegge arbeidet videre gjennom å fordele arbeidsoppgaver, organisere gruppearbeidet, diskutere tiltak, vurdere læringsbehov og skaffe seg innsikt om temaet gjennom litteratursøk. Læreren veileder elevene i denne fasen. 

Fase 4: Gjennomføring og produktfremvisning

I den nest siste fasen arbeider elevene mot en produktfremstilling ved bruk av for eksempel rapport, avis, dramatisering, tilstelning eller digital presentasjon. Læreren gir tilbakemelding underveis.

Fase 5: Evaluering

Siste fase av prosjektarbeidet består av evaluering av prosess og produkt. Elevene skal reflektere over hva som fungerte/ikke fungerte og hva de har lært gjennom prosjektarbeidet.

Passer for +-

Prosjektarbeid som arbeidsmetode egner seg fra 1.klasse i grunnskolen og helt opp til universitet og høgskolenivå.

Om kompetansemål +-

Det faglige innholdet i prosjektarbeidet kan knyttes opp mot en rekke fag i K06.

Kompetansemålene i Kunnskapsløftet er i stor grad ”gjøremål”. Prosjektarbeid handler på mange måter om å gjøre og gir derfor mulighet til å gripe fatt i og utvikle mange av de målområdene som inngår i de fleste fagene i Kunnskapsløftet.

Vurdering +-

Læreren må gi tilbakemeldinger til elevene underveis i arbeidsprosessen. Slike tilbakemeldinger må knyttes til relevans, prioriteringer, fokus i forhold til problemstillingen, presentasjoner og gruppemedlemmenes evne til å samarbeide i arbeidsprosessen. Tilbake-og fremovermeldingene må rettes mot både det faglige innholdet og ferdighetene som kommer til syne gjennom arbeidet.

Kriteriene for godkjenning av arbeid må være klarlagt på forhånd for elevene. Det samme gjelder for konsekvenser dersom kravene ikke er tilfredsstillende. Konsekvensene må følges opp ved at elevene for eksempel kan bearbeide og levere presentasjoner til et nytt.

Kilder og mer info +-

Haug, P. (2003). Evaluering av Reform 97. Sluttrapport for styret for Program for evaluering av Reform 97. Oslo: Norges Forskningsråd.

Hodgson, J. (1999). Planlegging av tema-og prosjektarbeid. Bedre skole nr.1, s.25-31.

Koritzinsky,T.(2009). I, Stålsett, U.ml(red). Tilpasset opplæring. Arbeidsmåter- fra oppskrift til refleksjon. Fagbokforlaget.

Koritzinsky,T.(2002). Tema og prosjektarbeid i grunnskolen. Gyldendal.

Skrøvseth,S.,Lund,T.(1996). Prosjektarbeid- fra ord til handling. Cappelen Akademiske Forlag.

Solstad,A.G.(2003). Fra læreplan til klasserom- lek, temaorganisering og elevaktive arbeidsmåter i 2.klasse.NF-rapport nr. 8. Høgskolen i Bodø/Nordlandsforskning.