Kontakt

Problembasert læring

Problembasert læring (PBL) er en arbeidsform hvor elevene jobber i grupper for å løse tverrfaglige, virkelighetsnære problemstillinger.

Elevenes læringsbehov er utgangspunkt for individuelle studier i denne arbeidsprosessen. Lærerens rolle bærer preg av å være en veileder for elevene.

Arbeid med problembasert læring avsluttes med at elevene redegjør for lærer og evt. andre medelever hva de har lært i prosessen. Dette skjer under en individuell redegjørelse i gruppe.

Kjennetegn +-

  • Problemorientert
  • Virkelighetsnær
  • Tverrfaglig
  • Læring gjennom oppdagelse
  • Utgangspunkt i elevenes behov og ønsker ift læring
  • Kan være yrkesrelevante problemstillinger
  • Skriftlig fremstilling i form av beskrivelser (situasjonsbeskrivelser, observasjoner, tekstutsnitt, avisartikler, rapporter, fotografi, videoopptak)
  • Teori og praksis knyttes sammen
  • Sammenheng mellom kompetansemål og læringsspørsmål som elevene utvikler

Passer for +-

Problembasert læring er egnet for elever fra 5.trinn i grunnskolen og opp til alle nivå på videregående skole.

Om kompetansemål +-

Metoden kan benyttes på tvers av studieretninger/fag i grunnskole og videregående skole. Aktuelle kompetansemål knyttes til læreplanene.

Ved siden av elevenes utvikling av de faglige kunnskaper, utvikler også eleven evnen til problemløsning, samarbeid med andre, kreativ og kritisk tenkning og målformulering.

Gjennom arbeidsprosessen lærer elevene å søke informasjon, argumentere, analysere og trekke konklusjoner. I tillegg trenes elevene til å foreta systematisk strategivalg for problemløsning. På den måten er de selv en bidragsyter til egenutvikling og egen læring.

Vurdering +-

Utfordringer for PBL som arbeidsform er å finne gode vurderingsformer der elevene får vist og forklart sin kompetanse, og som samtidig stimulerer til varig læring. Underveisvurdering blir sentral i en slik sammenheng. På den måten kan eleven justere sitt arbeid undervis og danne seg et bilde om sin videre arbeidsprosess. Justeringen kan fremme både vekst og utvikling for eleven.

Elevenes handlingskompetanse blir av vesentlig betydning både i forhold til individuell og gruppevurdering. Elevene vurderes også ut i fra individuelle læringsmål som er fastsatt på forhånd. Elevmedvirkning er viktig ved utarbeidelse av vurderingskriterier.

Hver elev vurderes gjennom muntlig redegjørelse i gruppe. Dette kan gjøres ved at gruppens medlemmer redegjør for resultatet gjennom ”den dannende samtalen” eller ved at de trekker spørsmål som de selv må besvare. Redegjørelsen bør avsluttes med at medlemmene reflekterer over prosessen.

Basisgruppa kan ha felles fremlegg for klassen. På den måten kan de ulike basisgruppene vurdere hverandre ut fra vurderingskriterier for fremlegget.

Egenvurdering av produkt og muntlig redegjørelse kan hver enkelt elev gjøre skriftlig som avslutning av oppgaven.

Kilder og mer info +-

Bjørke, G. (2000): Problembasert læring Oslo: Universitetsforlaget

Pettersen, R.C(2005) PBL for studenten; en introduksjon til PBL for studenter og lærere. Oslo: Universitetsforlaget.