Kontakt

Konfluent pedagogikk

Sol tegnet på en tavle

Konfluent pedagogikk -læring gjennom oppdagelse

Konfluent pedagogikk er en prosessorientert arbeidsmåte. De ulike prosessene i undervisningen, læring og veiledning skal flyte sammen mot samme mål, slik at eleven kommer i en personlig læringsprosess.

Intellektuelle, emosjonelle og psykosomatiske områder inkluderes i hele læringsprosessen. Elevene arbeider mot et personlig mål for sitt utviklings- og oppdagelses arbeid.

Fokuset i konfluent pedagogikk handler om hva og hvordan elevene lærer, samtidig som de lærer å kjenne seg selv. Elevens subjektive prosess i form av arbeidsform, undervisningsmetode, læreprosesser og veiledning knyttes sammen til et mål.

Konfluent pedagogikk er individ- og samfunnsorientert. Ansvar, verdier og konsekvenser er sentrale elementer innenfor denne pedagogiske retningen. Handlingsaspektet er viktig i elevens arbeidsprosess. Eksempelvis må en tømrer snekre før han opparbeider seg kunnskap om hva snekring innebærer. Handlingsaspektet er med når elevene «lærer å lære.»

Fire hjørnesteiner i konfluent pedagogikk:

  • Kunnskapsutvikling
  • Tilknytning
  • Generalisering
  • Konsekvenser

Konfluent pedagogikk i et didaktisk perspektiv

Høyskolelærer, Knut Alfred Myhren, har lang erfaring som yrkespedagog. Han omtaler konfluent pedagogikk som den eneste pedagogiske retningen som ivaretar elevens tanker, kunnskap, følelser og handlinger. Lærerens oppgave er å legge til rette for best mulig læringsforhold for elevene, slik at eleven oppnår godt utbytte av undervisningen.

Kjennetegn +-

Forventninger

Kartlegg elevens forventninger ved bruk av nabodeling/sitte sammen to og to og utveksle tanker.

Hensikt

Få innblikk i bruk av konfluent pedagogikk. Utvikle ideer til bruk av arbeidsmåten i elevarbeid.

Pedagogisk sol

Bruk dette som undervisningsmetode. Elevene bevisstgjøres trinnvis individuelt og i fellesskap om læringsprosessen. Dette kan gjøres i kronologisk rekkefølge: først individuelt, så utveksling med hverandre og til slutt to og i plenum.

Metodikk

Pedagogisk sol kan benyttes som et pedagogisk verktøy i konfluent pedagogikk. Ved hjelp av denne arbeidsmåten blir læring en subjektiv prosess som fører til varig endring. Elevene opplever å handle som følge av erfaringer.

Pedagogisk sol som verktøy i konfluent pedagogikk

  • Forventninger
  • Hensikt
  • Metodikk
  • Vurdering

Trinn 1: Kjennskap til elevenes forkunnskaper.

I det første trinnet skal læreren få kjennskap til hvilke forkunnskaper elevene har om emnet. Gjennom denne prosessen økes elevens assosiasjonsrikdom ved at en ufullstendig setning knyttet til temaet og skrives inn i sola. Elevenes forforståelse av temaet skrives inn langs solstrålen i form av nøkkelord.

Trinn 2: Elevene arbeider parvis

Elevene forklarer sine assosiasjoner ved hjelp av nøkkelordene til hverandre. Elevene skal kun lytte til hverandre.

Trinn 3: Presentasjon av nøkkelord

Et av nøkkelordene presenteres parvis i plenum. Nøkkelordet skrives på nytt langs solstrålene, og temaene blir oppsummert på nytt. Læreren sensurerer ikke svarene. Alle elevene skal være likeverdige i denne prosessen.

Trinn 4: Systematisering og gruppering av nøkkelordene

Læreren systematiserer svarene ved å gruppere nøkkelordene. Eventuelt kan en fylle på med nøkkelord.

Nysgjerrighet - viktig medspiller i læring gjennom oppdagelse

Elevens nysgjerrighet er en viktig faktor i arbeidet med å "lære gjennom å oppdage.” Nysgjerrighet kan bygge på den kognitive og intellektuelle del hos en oppdager.

Et viktig virkemiddel i arbeidet med å skape nysgjerrighet og engasjementet blant elevene kan være å gjennomføre en fantasireise. Gjennom en slik reise vekkes følelser og nysgjerrighet blant elevene.

Som lærer bør du reflektere over konsekvensene ved bruk av konfluent pedagogikk. Hva resulterer bruk av konfluent pedagogikk til for meg personlig, mine elever, mine kollegaer, min skole/arbeidsplass og mitt menneskesyn?

Passer for +-

Læringsformen kan benyttes i alle fag i grunnskole og videregående skole.

Om kompetansemål +-

Tema og problemformulering kan knyttes opp mot aktuelle kompetansemål i læreplanen. Elevene lærer å søke informasjon, argumentere, analysere og trekke konklusjoner.

Vurdering +-

Underveisvurdering er sentral innenfor konfluent pedagogikk. Elevvurdering er viktig i forhold til aktivitet og elevens mulighet til å påvirke undervisningen. Læringsformen er åpen for egenvurdering. Elevens kompetanse kan vurderes både individuelt og i gruppe.

Kilder og mer info +-

Grendstad,N,M (1996) Å lære er å oppdage. Didakta

Roger T. and David W. Johnson (1988): Cooperative learning: Læringspyramiden