Kontakt

Elevbedrift

Gutt som deltar i elevbedrift.

Elevbedrift er en læringsmetode som gir elevene mulighet å drive sin egen bedrift. 

Elevene bruker sine egne ideer og kunnskapen om lokale ressurser for å utvikle en forretningsidé. I fem faser starter, driver og avvikler elevene en liten bedrift. Læringsformen utfordrer elevene til å se ressurser, behov og muligheter i sitt eget nærmiljø.

Elevene lærer å utnytte egne kunnskaper, å ta avgjørelser og å jobbe i team. Elevbedrift skal gi elevene tro på sine egne, skapende krefter og evnen til å sette og oppnå egne mål.

Kjennetegn +-

Elevbedrift er et praksisorientert program. Det byr på en annerledes skolehverdag med kreativitet, samarbeid, handlingskompetanse og verdiskaping i fokus. I små grupper skal elevene etablere, drive og avvikle sin egen bedrift. De skal sette sine egne mål og jobbe kreativt og løsningsorientert.

For å oppnå dette, må elevene selv samle ideer, bruke tilgjengelige ressurser og kunnskap fra ulike fag, og de må samarbeide med hverandre. Hvis de lykkes, kan de utvikle og markedsføre sine egne produkter.

Elevbedriften registreres i Ungt Entreprenørskap. Da får elevene mulighet å delta på kurs og messer for unge entreprenører. Gjennom hele prosessen veiledes elevene av skolens lærere og samarbeidspartnere fra næringslivet.

Elevbedrift er bygget opp rundt fem hovedkriterier

 • Kreativitet: Programmet skal stimulere elevenes kreativitet og bidra til at de utvikler kreativiteten sin.
 • Erfaring: Elevene lærer gjennom praktiske erfaringer mens de jobber med elevbedriften sin. De deltar aktivt i prosessen, og må finne løsninger når de møter utfordringer underveis.
 • Tverrfaglig arbeid: Elevene skal bruke kunnskap fra blant annet norsk, matematikk, samfunnsfag og utdanningsvalg, samt kunst og håndverk.
 • Samarbeid med lokalt samfunns- og næringsliv: Ressurspersoner fra næringslivet skal hjelpe elevene som veiledere. Elevbedriftene har mulighet å samarbeide med lokale bedrifter.
 • Verdiskaping: Elevene skal lære å se de sosiale, kulturelle og økonomiske ressursene i nærmiljøet. De skal finne ut hvordan de kan bruke disse i en verdiskapningsprosess.

Som pedagogisk læringsform bygger Elevbedrift på aktivitet og refleksjon ut fra elevenes eget erfaringsgrunnlag. Gjennom øvelser og oppgaver styrker elevene bevisstheten om sine egne sterke og svake sider. I kreativt teamarbeid lærer elevene hvordan de kan bidra positivt med det de er gode på. 

Mål- og løsningsorientert arbeid

Under arbeidet med elevbedriften lærer elevene å jobbe mål- og løsningsorientert. Elevene motiveres til å sette tydelige mål både for seg selv og for elevbedriften. Elevene må reflektere over hvordan de kan nå disse målene, og hvilke tiltak de må iverksette. 

Underveis må elevene vurdere hvordan de lykkes. Hvis det de gjør ikke fører fram, må de gjøre noe annet for å lykkes. Dette er en viktig del av elevenes læring.

Fem faser

Elevbedrift gir elevene en enkel forståelse for hvordan man kan starte, drive og avvikle en liten bedrift. Her vil de se mange likhetstrekk med andre lokale bedrifter de kjenner til.

Programmet veileder elevene gjennom fem faser som skal gjøre programmet mest mulig oversiktlig og strukturert for både elever, lærere og andre ressurspersoner. De fem fasene er:

Fase 1: INFORMASJON OG MOTIVASJON

Her handler det om å komme i gang, å samle informasjoner og idéer, å fortelle andre om idéene og å fordele oppgaver i gruppa. Alle har noe de kan best og de kan bidra med.

Fase 2: IDÉUTVIKLING

Nå gjelder det å finne en god forretningsidé. Det krever kreativitet og motivasjon, men også kartlegging av markedet.

Fase 3: ORGANISERING OG ETABLERING

Når forretningsidéen er klar, gjelder det å organisere bedriften, å sette målene som skal oppnås, å lage en forretningsplan og et budsjett. Nå kan elevbedriften registreres som bedrift.

Fase 4: DRIFT

Når bedriften er etablert, må elevene utvikle og markedsføre produktet sitt. De må styre økonomien og profilere bedriften.

Fase 5: AVVIKLING/ EVALUERING

På slutten av prosessen skal elevbedriften avvikles på en ordentlig måte. Elevene skal selv vurdere prosessen.

Ressurser

Veiledning og materiell for elever og lærere finner dere hos Ungt Entreprenørskap. EB-løypa er en digital ressurs som leder elevene og læreren i 22 steg gjennom elevbedriftens fem faser. 

Det pedagogiske ressursmateriellet knyttet til hver fase er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer gjennom flere år og består av en lærerveiledning og nettbaserte tips, øvelser, skjemaer og eksempler.

Aktiv bruk av EB-løypa vil gjøre elevene mer selvstendig i sitt arbeid med elevbedrift. Her kan de jobbe seg fram gjennom de ulike fasene og finne god veiledning, i tillegg til det de trenger av skjemaer og dokumenter.

Det er viktig at elevbedriften registrerer seg i Ungt Entreprenørskap. Ved registreringen blir bedriften medlem av Ungt Entreprenørskap, og elevbedriften får tilbud om deltakelse på kurs og messer i regi av UE.

Passer for +-

Elevbedrift er utviklet med tanke på ungdomsskolen, men det er fullt mulig å tilrettelegge læringsformen for både mellomtrinnet og barnetrinnet.

Om kompetansemål +-

Elevbedriftdekker kompetansemål i blant annet:

 • norsk
 • matematikk
 • samfunnsfag
 • kunst og håndverk
 • utdanningsvalg
 • flere av de nye valgfagene på ungdomstrinnet

Vurdering +-

Elevbedrift er utviklet med tanke på ungdomsskolen, men det er fullt mulig å tilrettelegge læringsformen for både mellomtrinnet og barnetrinnet.

Kilder og mer info +-

Se diverse forskningsrapporter på www.ue.no.

Lenker +-