Kontakt

Digitalt feltarbeid

En smarttelefon kan lese av QR-koder.

Digitale hjelpemidler gir elevene muligheten å gjøre feltarbeid i naturen og utforske naturfenomener på egen hånd.

Med hjelp av GPS, smarttelefon og datamaskin kan elevene utforske landskap og naturfenomener. Denne læringsformen gir elevene direkte ansvar for eget feltarbeid, eierforhold til arbeidet og en unik naturopplevelse.

Feltarbeid i en geotop eller biotop kan være en del av undervisningen i naturfag. Digitalt feltarbeid krever lite forkunnskap om geotopen eller biotopen. Elevene kan starte i det som er nytt og ukjent for dem. Læringsformen gir dem en ny og umiddelbar opplevelse av naturfenomenene de skal lære om.

Bruken av teknologiske hjelpemidler som informasjonskilder gjør det mulig at elevene kan oppdage området på egen hånd og samtidig lære om det de ser. I første omgang krever læringsformen altså bare minimal oppfølging av lærer.

Fra lærerens side må feltarbeidet være godt forberedt. Ansvarlig lærer må ha høy kompetanse innenfor fagområdet slik at elevene kan få hjelp som driver dem videre. Feltaktivitetene må tilpasses det kognitive nivået til elevene, og arbeidsoppgavene må være såkalt produktive for å oppmuntre elevene til aktivitet. Læringsformen kan tilpasses de forskjellige klassetrinn, og kan brukes fra og med mellomtrinnet i skolen.

Kjennetegn +-

Forutsetningen for å lage et undervisningsopplegg basert på digitalt feltarbeid er en egnet geotop eller biotop med objekter som er lett å kartlegge på et nybegynner-nivå.

Forberedelse

Før et feltarbeid starter, trenger klassen bakgrunnsinformasjon. Den kan enten gis på tradisjonelt vis på skolen, eller man kan legge informasjonen ut på en nettside. I tillegg må det tilrettelegges for bruk av digitale hjelpemidler.

For å gjøre informasjon tilgjengelig i feltet, kan vi bruke f.eks. bruke nettstedene www.geofunn.no eller http://earthcache.no. På disse sidene kan en legge ut beskrivelser av feltområder og GPS-koordinatene. Koordinatene hjelper elevene å finne fram til lokalitetene ved hjelp av GPS-en i for eksempel smarttelefonen.

Det finnes også egne applikasjoner for smarttelefon, slik at man kan hente opp presentasjoner både på datamaskin og smarttelefon. På Earthcache kan man også lage arbeidsoppgaver som elevene må løse ute i felt, og man kan gi tilbakemelding til den som har lagt ut beskrivelsen.

Unøyaktigheten på en GPS er ca. 10 meter. Derfor er det ofte vanskelig å henvise til veldig små geologiske eller biologiske fenomener (f.eks. enkelte steiner eller planter). Derfor kan det være smart å sette opp små skilt med QR-koder i umiddelbar nærhet til fenomenet.

En QR-kode er en strekkode som kan leses ved hjelp av en egen applikasjon på en smarttelefon, en såkalt barcode scanner. Man kan enkelt utvikle egne QR-koder via denne nettsiden. Når elevene scanner en QR-kode vil de bli koblet til nettsiden med informasjon eller arbeidsoppgaver om fenomenet. Et bilde av feltobjektet på nettsiden gjør at elevene lett henvises til det samme objektet ute i felt, og man unngår at de roter rundt på egen hånd og til slutt gir opp.

Elevenes digitale feltarbeid

Ute i terrenget bruker elevene GPS for å finne fram til de enkelte lokalitetene, eller de blir guidet dit av læreren. Når de så finner QR-kodene, kan de scanne disse og få opp arbeidsoppgaver og observasjonsspørsmål.

Kombinasjonen av smarttelefon og QR-kode gjør at Elevene både finner fram til rett sted og får opp arbeidsoppgavene på en enkel måte. Elevene slipper å lete i kart og å bla fram og tilbake i en feltguide. De gjøres med andre ord i stand til å løse oppgaver ute i felt på egen hånd, uten å ha en lærer med seg. På denne måten får elevene mulighet å oppdage og utforske fenomenet selvstendig og uten lærerens umiddelbare innblanding.

Variasjon

Hvis klassen besøker samme lokaliteten flere ganger, kan læreren også gi forskjellige arbeidsoppgaver fra gang til gang. Man kan f.eks. gi enkelt observerbare oppgaver første gang, og mer krevende arbeidsoppgaver neste gang.

Elevene kan også følge opp en biotop gjennom årstidene. Så får de arbeidsoppgavene tilpasset besøkstidspunktet. Systemets iboende fleksibilitet innbyr med andre ord til en dynamisk og kreativ tilnærming til feltarbeid.

Passer for +-

Elever i barne- og ungdomsskolen, kanskje spesielt fra 5. trinn.

Om kompetansemål +-

Læringsformen passer kanskje best for naturfag og samfunnsfag, men kan brukes også i andre fag. Feltbasert undervisning omfatter alle de tre nevnte tradisjoner for skapende arbeid som er beskrevet i generell del av læreplanen for grunnskolen. 

Feltbasert undervisning i utvalgte geo- og biotoper gir læring gjennom erfaring, men også innsikt gjennom teoretisk utvikling basert på faktainnsamling og utforskning. I tillegg får elevene unike og vakre naturopplevelser.

Feltbasert undervisning er også sentralt for å utvikle det miljøbevisste mennesket. I kompetansemål for både 5. - 7. og 8 - 10. trinn i naturfag treffer arbeidet godt i forhold til målområdene for Forskerspiren og Mangfold i naturen.

Feltbasert undervisning i geologi treffer også godt kompetansemål innenfor geografi i 5. - 7. trinn og 8. - 10. trinn.

Vurdering +-

Det vil være naturlig at elevene fører logg over de aktivitetene de gjennomfører og tar bilder eller videosnutter for å dokumentere sitt arbeid. Feltarbeid egner seg derfor godt i et prosjektarbeid.

Når det gjelder tilbakemelding på selve opplegget, er det mulig å legge inn kommentarer på Earthcache for å komme i kontakt med den som har lagt ut presentasjonen. Man kan også bruke blogg for å kommentere opplegget og de enkelte punktene ute i terrenget stedfestet med QR-kode-skilt. Dette er spesielt aktuelt hvis undervisningsopplegget er utviklet av andre enn læreren som underviser i faget.

Kilder og mer info +-

Fjalstad, A., 2009. En reise i tid og CD-ROM. Naturgeografien i Nord-Norge. CD-Rom brukt i naturfagsundervisningen ved Universitetet i Nordland.

Elstgeest, J. 1996. Rätt fråga vid rätt tilfälle. I J. Harlen (red.), Våga språnget: Om att undervisa barn i naturvetenskapliga ämnen. Stockholm: Almqvist & Wiksell. S. 51 – 63.

Lenker +-

Geotoper på Leka, Vega og Torghatten -en beskrivelse av geologiske lokaliteter

Ljønes -geocahing-side som kan brukes som eksempel

Geofunn -finn geologiske lokaliteter med GPS

Earthcache -global side (på engelsk) om geofunn

Hvordan lese QR-koder? -DinSide-artikkel om temaet

Unitag -QR-kode-generator

Wordpress -lag din egen nettside/blogg å lenke QR-kodene til