Kontakt

Hvorfor bruke entreprenørielle læringsformer?

Entreprenørielle læringsformer lærer elevene å se muligheter og tenke løsninger.

Pedagogisk entreprenørskap kan organiseres som et eget fag eller integreres som en arbeidsform i andre fag. Gjennom opplæringen er noe av målsettingen å videreutvikle personlige egenskaper og holdninger, og fremme kunnskapen om å starte egen bedrift. Utfordringen for lærerne blir å få elevene til å se helheten av dette. 

Dette er en omstilling som krever at skolen og lærerne må tenke nytt. Klassiske teorifag må tilrettelegges på måter som gjør de mulig å aktiveres i praktisk arbeid. For å få dette til kan det være en fordel å knytte til seg kontakter og skape et samarbeid med aktører utenfor skolen. Men også her har man allerede flere suksesshistorier fra skoler som tidligere har praktisert pedagogisk entreprenørskap, at samarbeid mellom skole og lokale aktører fungerer svært godt.

Målet er at eleven ved endt skolegang selv skal sitte på kreativitets- og egenkompetanse. Og inneha egenskapen av å kunne skape, se muligheter og tenke løsninger.

Entreprenørskap

handlingsplanen for entreprenørskap i utdanningen (2009 - 2014) gis denne definisjonen på entreprenørskap:

"Entreprenørskap er en dynamisk og sosial prosess, der individ, alene eller i samarbeid, identifiserer muligheter og gjør noe med dem ved å omforme ideer til praktisk og målrettet aktivitet, i sosial, kulturell eller økonomisk sammenheng."

Entreprenørskap handler om å etablere ny virksomhet og evnen til å se muligheter og realisere dem. Denne kompetansen er relevant for alle områder innen arbeids- og næringslivet. Ved mer meningsfulle, praktiske og produktive skolehverdager skal elevene selv få erfare at livet utenfor skoleveggene er tverrfaglige. At det finnes skapende muligheter mellom teori, kunnskap og praksis. Dette håper man skal gi mer motivasjon og hindre frafall.

Pedagogisk entreprenørskap

Pedagogisk entreprenørskap er handlingsorientert undervisning og opplæring i en sosial kontekst med eleven selv som aktør for egen læring.

I praksis betyr det at man tar utgangspunkt i elevens egne læringsbehov. Gjennom elevens personlige egenskaper, kunnskap og ferdigheter, skal man utvikle en mer stimulerende opplæring der resultatet skal bli mer løsningsorienterte elever med godt blikk for samarbeid og skapertrang.

PedEnt fokuserer på entreprenørskap i pedagogisk sosial og kulturell sammenheng. I pedagogisk entreprenørskap ønsker man å knytte skole og samfunn tettere sammen, bidra til at læringen knyttes bedre til noe elevene kan anvende i sine liv, økt tverrfaglighet, nye læringsarenaer, samt bidra til at elevene utvikler evne til nyskapning og innovasjon.

I denne videoen diskuteres det hva begrepet pedagogisk entreprenørskap innebærer:

 

I videoen under kan du høre hvordan pedagogisk entreprenørskap kan brukes.