Kontakt
 • Samarbeid med lokalsamfunnet

  Elevene bruker kilder til læring gjennom lokalsamfunnets kulturliv, fritidsarenaer og næringsliv. Da får elevene kjennskap til hvilke muligheter som ligger i deres eget nærmiljø og i arbeidslivet. Slik kan de gjøre gode valg i forhold til yrke og etablering senere.

  Entreprenørskap kjennetegnes av at elevene tas på alvor gjennom et aktivt og forpliktende samspill mellom skolen og nærings- og samfunnslivet.

  Her kan du lese om en skole som lar elevene samarbeide med lokalsamfunnet.

 • Prosjektorganisert og tverrfaglig

  Lærerne samarbeider på tvers av fag, og legger til rette for at elevene får bruke kreativitet i sitt læringsarbeid. Å ha evnen til å se løsninger ut fra bredden i sitt eget erfaringsgrunnlag og kunne anvende dette i nye sammenhenger er kjernen i entreprenørskapskompetansen.

  Ved å la elevene bruke sin kreativitet aktivt i tverrfaglige prosjekter og oppmuntre til å søke bred kunnskap i problemløsningen, vil de i større grad finne kreative løsninger og gode resultater de kan ha nytte av senere.

  Her er et undervisningsopplegg det elevene oppfordres til å jobbe prosjektorganisert og tverrfaglig.

 • Medbestemmelse

  Elevene er aktive både i planleggingen, gjennomføringen og vurderingen av sitt eget læringsarbeid. Dette bidrar til større bevissthet om egne læreprosesser, og gir bedre motivasjon for læring.

  Graden av medvirkning varierer i forhold til alder og utviklingsnivå.

  Gjennom denne læringsformen er elevene med på å bestemme hvordan de skal lære.

 • Erfarings-og problembasert

  Elevenes erfaringer spiller en rolle i deres læring. De får bruke erfaringene sine i oppgaver som skal løses. Oppgavene er basert på reelle problem som engasjerer elevene.

  Elevene stimuleres til å være kreative, og lærer seg til å se muligheter der andre først og fremst ser begrensninger.

  Denne læringsformen oppfordrer elevene til å være nysgjerrige i sine eksperimenter.

 • Aktivitet

  Aktivitet preger alt læringsarbeid i pedagogisk entreprenørskap, og elevene tilegner seg teori gjennom ulike aktiviteter. Aktive og reflekterte læreprosesser fører til at elevene får et eierforhold til den kunnskapen de skaffer seg.

  Gjennom aktiv læring vil elevene få erfaring med både suksess og fiasko. Slik lærer de å takle motgang, og denne erfaringen har stor overføringsverdi til andre livsområder.

  denne skolen erfarte lærerne at miljøet på skolen ble bedre da elevene fikk bryne seg på et praktisk prosjekt.

 • Resultatorientert

  Når elevene får medbestemmelse i sin egen læring, og anledning til å prøve teorien i praksis, er det større muligheter for at det gir læringsresultater som blir forstått. De erfarer at det som læres i skolen kan brukes i mange sammenhenger. Det skapes en bevissthet om at egne og andres handlinger med på å skape varige verdier.

  Verdiskaping innebærer både sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping, og de ulike formene for verdiskaping introduseres gradvis gjennom utdanningsløpet.

  Her kan du lese om elever som føler seg priviligerte etter å ha startet egen bedrift.

Hvorfor bruke entreprenørielle læreformer?

Gjennom mer meningsfulle, praktiske og produktive skolehverdager skal elevene få erfare at livet utenfor skoleveggene er tverrfaglig, og at det finnes skapende muligheter mellom teori, kunnskap og praksis.

Dette håper man skal gi mer motivasjon, bedre læringsutbytte og hindre frafall.

Les mer
Veldig mye Ganske mye En del Litt

Jobber du entreprenørielt?

Prøv vårt uhøytidelige testverktøy for å finne ut hvor entreprenøriell undervisningen på din skole er, og for å få tips til nyttig innhold på PedEnt.no.

Prøv Pedentometeret